Πληροφορίες για ασθενείς

Πληροφορίες για ασθενείς

Ανευρυσματική νόσος
Αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες
Καρωτιδική νόσος
Λεμφοίδημα
Περιφερική αγγειακή νόσος
Φλεβική νόσος

EEEKT_web